Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Αναδρομικό «μαχαίρι» 22% στους μισθούς

- Κατά 22% από 14 Φεβρουαρίου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

     Αναδρομικό «μαχαίρι» 22% στους κατώτατους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα από 14 Φεβρουαρίου 2012 αποφάσισε χθες και επισήμως το υπουργικό συμβούλιο. Για τους νέους έως 25 ετών η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη και φθάνει το 32%.
     Με πράξη του υπουργικού συμβουλίου, αποφασίστηκε να δοθεί προθεσμία έως τις 14 Μαΐου σε εργοδότες και εργαζόμενους προκειμένου να συνάψουν νέες...
...κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Αν δεν συναφθούν νέες κλαδικές συμβάσεις, τότε οι εργαζόμενοι θα δικαιούνται τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και τα εξής επιδόματα: ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, (εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν). Με άλλα λόγια δεν θα ισχύει η προσαύξηση κατά 10% στους μισθούς από το επίδομα γάμου.
     Με την ίδια απόφαση του υπουργικού συμβουλίου καταργείται η μονιμότητα στις ΔΕΚΟ.
     Αναλυτικά:
     Από 14 Φεβρουαρίου 2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, οι κατώτατοι μισθοί και ημερομίσθια στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται κατά 22%.
     Για τους νέους έως 25 ετών και τους μαθητευόμενους η μείωση ανέρχεται σε 32%.
     Για τις μειώσεις δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, ενώ συμφωνίες εργοδοτών - εργαζομένων που υπολείπονται των νέων μειωμένων κατώτατων μισθών και ημερομισθίων είναι αυτοδικαίως άκυρες ως προς τον όρο αυτό.
      Για τις κλαδικές συμβάσεις προβλέπονται τα εξής:
     - Για εκείνες που συναφθούν στο μέλλον, η διάρκειά τους θα κυμαίνεται από ένα έτος έως τρία έτη.
     - Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14-2-2013.
     - Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα.
     Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012.
      Με την πάροδο του τριμήνου (στις 14 Μαΐου 2012 δηλαδή) και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν.
      Οι όροι του προηγούμενου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης. Κάθε άλλο προβλεπόμενο σ’ αυτές επίδομα παύει αμέσως να ισχύει. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.Από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων.
     Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό βασικού μισθού ή/και βασικού ημερομισθίου, και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται σε αυτήν κανένα άλλο ζήτημα αλλά ούτε και ρήτρες που διατηρούν κανονιστικούς όρους προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων.
     Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν μεν έχουν κατατεθεί μονομερώς δεν συζητούνται και τίθενται στο αρχείο, ενώ αν έχουν κατατεθεί με κοινή συμφωνία των μερών κρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πράξη του υπουργικού συμβουλίου.

Παγώνουν οι ωριμάνσεις
     Επιπρόσθετα, από 14 Φεβρουαρίου 2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.
      Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Καταργείται η μονιμότητα
     Με το τελευταίο άρθρο του νόμου, καταργείται η μονιμότητα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πράξη του υπουργικού συμβουλίου:
     «Από την 14.2.2012 διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησης επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή/και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο ΑΡΤΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ευθύνεται μόνο για όσα γράφουν οι συντάκτες του.
Παρακαλούμε μην μας φέρνετε στη δύσκολη θέση να διαγράφουμε υβριστικά ή χυδαία σχόλια.